Slovensko
English

info@upinsvet.si  
+386 5 611 75 49  

Dosežki raziskovalcev

8. 5. 2015 - SREČANJE PARTNERJEV RAZISKOVALNIH IN RAZVOJNIH PROJEKTOV S PODROČJA LESARSTVA

Na Univerzi na Primorskem je potekalo drugo srečanje partnerjev raziskovalnih projektov financiranih v sklopu ERA-NET+ iniciative WoodWisdom-Net, ki jih sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Predstavljen je bil tudi Center odličnosti, ki na UP nastaja s financiranjem iz programa Obzorje 2020 (Horizon 2020). Konferenco »Gozdno-lesna veriga v evropskem raziskovalnem prostoru« je poleg partnerjev obiskalo večje število predstavnikov podjetij, državni sekretar Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, g. Miha Marenče, ter predstavnica Ministrstva za izobraževanje in šport v konzorciju WoodWisdom-Net, ga. Kim Turk. 

Partnerji projektov CaReWood, Bioshapes, ReWoBioRef, W3B – Wood Believe, HCLTP, Aerowood in EU Hardwoods so predstavili napredke na projektih, ki po svojih tematikah zajemajo širok spekter področja gozdno-lesne verige, od mikroravni proučevanja biokemičnih lastnosti lesa do makroravni raziskovanja možnosti uporabe odpadnega lesa v različne namene. Predstavili so raziskave gradnje z lesom z uporabo modernih tehnologij, načinov predelave odpadnega lesa, pridobljenega iz lesenih konstrukcij, ter uporabe sestavin lesa za visokotehnološke materiale v medicini in industriji embalaže. Te raziskave lepo zaokroža projekt W3B, kjer izvajajo raziskavo dojemanja lesa in z lesom povezanih tematik v širši družbi.

Dr. Andreja Kutnar, vodja projekta InnoRenew, katerega cilj je vzpostavitev Centra odličnosti za področje lesarstva pod mentorstvom »Fraunhofer Institute« za lesarstvo (Wilhelm-Klauditz-Institut - WKI), je povedala: »V Sloveniji je lesno bogastvo tako veliko, da se morda niti ne zavedamo pomena reciklaže in uporabe rabljenega lesa. Kljub temu pa moramo začeti o tem razmišljati, saj je za trajnostni odnos celotne gozdno-lesne verige potrebno razmisliti tudi o ohranjanju gozdov ter recikliranju. K temu bo zagotovo pripomogel Center odličnosti, pod slovenskim vodstvom Univerze na Primorskem, ki se s tem umešča med ugledne akterje na področju raziskovanja lesarstva ter povezovanja znanja.«

Udeleženci iz različnih gospodarskih družb so sodelovanje na tovrstnih projektih ocenili kot pozitivno, saj zanje pomeni vključevanje na tuje trge z novimi, inovativnimi produkti ter potmi, ki jim omogoča drugačen nastop na zelo konkurenčnem trgu. Tak produkt so zagotovo okna iz rabljenega recikliranega lesa, ki so jih kot prototipe naredili v podjetju MSora, partnerju projekta CaReWood.

Miha Marenče, državni sekretar Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, je poudaril pomen, ki ga ima izkoriščanje lesa v celotni vrednostni verigi. Zato skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravljajo vrsto ukrepov za revitalizacijo sektorja. Poudaril pa je, da brez raziskav ni mogoče pričakovati tehnologij in izdelkov, ki bi slovenskim podjetjem omogočila preboj na svetovnem tržišču. Predstavnica Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Kim Turk, skrbnica področja programa WoodWisdom-Net, je poudarila, da se v navedenih projektih prepoznava uporaba različnih vidikov ter širokega spektra tem lesarstva. Kot ključno prednost je izpostavila veliko povezanost partnerjev na vseh projektih in visoko stopnjo izmenjave znanj med projekti, kar sta lahko pomembna temelja pri pripravi konzorcijev za projekte tudi iz drugih evropskih virov financiranja (Obzorje 2020, ERA-Net Cofund, idr.).

13. 3. 2015 - DOCENTKA UP FAKULTETE ZA ZDRAVJE DR. ZALA JENKO PRAŽNIKAR PREJEMNICA PRIZNANJA PRIMORSKI UM

Priznanje Primorski um za strokovnjake, ki so se izkazali pri uvajanju vrhunskega znanja v prakso, sta letos prejela doc. dr. Zala Jenko Pražnikar z UP Fakultete za vede o zdravju in prof. dr. Samo Stanič, dekan Fakultete za aplikativno naravoslovje Univerze v Novi Gorici.

Dr. Zala Jenko Pražnikar je docentka s področja biokemije. Pri svojem pedagoškem in raziskovalnem delu jo vodita želja po novem znanju in prenašanju le-tega v prakso. Študentom poskuša na preprost in zanimiv način približati zapletene biokemijske procese v celicah. Skupaj s sodelavci UP FVZ z različnih raziskovalnih in strokovnih področij je zasnovala in uspešno izpeljala projekt z naslovom "Multidisciplinaren pristop pri obravnavi debelosti".

Preberi več: UP FVZ in Primorske novice


2. 2. 2015 - UNIVERZA NA PRIMORSKEM KOT VODILNI PARTNER PRIDOBILA NEPOVRATNA SREDSTVA V OKVIRU NOVEGA MEHANIZMA TEAMING PROGRAMA OBZORJE 2020

Evropska komisija je med 169 prijavljenimi projekti v okviru mehanizma Teaming programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 izbrala 31 projektov, med katerimi sta dva slovenska, enega od njiju pa vodi Univerza na Primorskem.

V projektu z naslovom »Renewable materials and healthy environments research and innovation centre of excellence (InnoRenew CoE)« je UP združila sedem slovenskih partnerjev (Univerza v Mariboru, Zavod za zaščito kulturne dediščine Slovenije, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Inštitut za celulozo in papir, Zavod E-Oblak, Nacionalni inštitut za javno zdravje ter Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije), kot mentorska institucija pa sodeluje vrhunska ustanova za raziskave in razvoj ter prenos inovacij v industrijsko prakso »Fraunhofer Institute for Wood Research – Wilhelm-Klauditz-Institut«. Namen projekta je vzpostavitev centra odličnosti za raziskave, razvoj in inovacije na področju obnovljivih materialov ter raziskav zdravega bivanjskega okolja. Za to prvo fazo razpisa je UP pridobila 500.000 evrov nepovratnih sredstev.

Projekt bo koordinirala doc. dr. Andreja Kutnar z Oddelka za tehnologijo na UP Inštitutu Andrej Marušič.

Več o projektu InnoRenewCoE

Več o izjemnem uspehu projektne skupine: UP, UP IAM

 

15. 1. 2015 - DR. VITA POŠTUVAN PREJEMNICA PRIZNANJA PROMETEJ ZNANOSTI ZA ODLIČNOST V KOMUNICIRANJU ZNANOSTI

Dr. Vita Poštuvan, raziskovalka Slovenskega centra za raziskovanje samomora UP IAM in docentka Oddelka za psihologijo UP FAMNIT je prejemnica Priznanja Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju znanosti za leto 2014, ki ga enkrat letno podeljuje Slovenska znanstvena fundacija slovenskim raziskovalcem, učiteljem in novinarjem za učinkovito, prepričljivo in odlično komunikacijo znanosti t.j. sporočanju zanimivih odkritij ali spoznanj iz slovenskih laboratorijev in kabinetov ter s terena, v razvijanju dialoga med raziskovalci in ljudmi, ki se z znanostjo poklicno ne ukvarjajo, v predstavljanju znanosti s pomočjo klasičnih (zlasti tiskanih) in elektronskih medijev, itd. (vir: SZF).

 

23. 12. 2014 - ZNANSTVENA REVIJA ARS MATHEMATICA CONTEMPORANEA PRVA MED ZNANSTVENIMI REVIJAMI V SLOVENIJI V LETU 2013

Znanstveno revijo Ars Mathematica Contemporanea, ki jo Univerza na Primorskem izdaja v sodelovanju z Inštitutom za matematiko, fiziko in mehaniko in Društvom matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, je portal SCImago Journal & Country Rank uvrstil na prvo mesto med štiriinpedesetimi znanstvenimi revijami v Sloveniji v letu 2013 (LESTVICA).    

Uredniški ekipi ob tem dosežku iskreno čestitamo in ji želimo uspešno delo tudi naprej.

 

5. 12. 2014 - PROJEKT IZR. PROF. DR. IRENE LAZAR DRUGI NAJBOLJE OCENJENI PROJEKT NA RAZPISU NFM

Na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov Programa Norveškega FM in Programa FM EGP 2009-2014, ki ga je razpisala Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, je bil projekt izr. prof. dr. Irene Lazar drugi najbolje ocenjeni projekt med 27 prijavljenimi. Projekt z naslovom Arheologija za vse: oživljanje arheološkega parka Simonov zaliv je v sklopu B.3 – Kulturna dediščina prejel nekaj manj kot 1,2 milijona evrov.

Rezultati javnega razpisa SVRK
Druge objave: STAKrog


22. 11. 2014 - OBJAVA ZNANSTVENEGA ČLANKA S PODROČJA MAKROMOLEKULSKE KRISTALOGRAFIJE V REVIJI Z VISOKIM FAKTORJEM VPLIVA

Dr. Jure Pražnikar, vodja Oddelka za tehnologijo UP IAM in član Oddelka za aplikativno naravoslovje UP FAMNIT, je s kolegom prof. dr. Dušanom Turkom z Inštituta Jožef Stefan objavil članek z naslovom »Free kick instead of cross-validation in maximum-likelihood refinement of macromolecular crystal structures«.

Članek je izšel v znanstveni reviji Acta Crystallographica Section D, Biological Crystallography, ki se na področju kristalografije po faktorju vpliva uvršča na prvo mesto (IF 2013: 7.232).

 

19. 11. 2014 - DOC. DR. ANDREJA KUTNAR PO DOLGI ZGODOVINI MEHANIZMA COST POSTALA PRVA SLOVENSKA KOORDINATORICA AKCIJE S PODROČJA GOZD-LES

Raziskovalci Inštituta Andrej Marušič (UP IAM) in Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT) Univerze na Primorskem so znova dosegli uspeh pri vključevanju v mednarodne tokove raziskav in izmenjave znanja.

Doc. dr. Andreja Kutnar, v.d. vodje Oddelka za tehnologijo na UP IAM in visokošolska učiteljica na UP FAMNIT, je uspela s prijavo nove akcije COST »Understanding wood modification through an integrated scientific and environmental impact approach (ModWoodLife)«. Dosežek ima še posebno težo, saj je to v dolgi zgodovini mehanizma COST šele prva Akcija, ki jo s področja gozd–les (Forest Products and Services Domain) koordinira slovenska(i) raziskovalka(ec).

V tej COST akciji bodo svoje raziskovalno delo koordinirali in si na rednih sestankih izmenjevali izkušnje raziskovalke in raziskovalci iz držav EU in pridruženih članic. Pri vključevanju v raziskave postopkov modifikacije lesa, s katerimi temu okoljsko primernemu materialu ciljno izboljšujemo izbrane kemijske, fizikalne in mehanske lastnosti ter povečujemo odpornost na biotske in abiotske dejavnike razkroja, bodo v vodstvu Akcije še posebno pozornost namenili raziskovalkam in raziskovalcem (enakomerna zastopanost spolov je pomembno vodilo Akcije na vseh ravneh delovanja), ki so še na začetku svoje raziskovalne poti.

Vpliv s podporo in v koordinaciji Akcije razvitih postopkov modifikacije na okolje in družbo bodo ocenjevali celostno, saj za razumevanje vključevanja novopridobljenih materialov v tako številna področja gospodarstva in družbe (pridelava in predelava lesa, industrija lesnih izdelkov, gradbeništvo, energetika, otroci in mladina, starostniki, če naštejemo le nekatere), kot jih dosega les v vseh svojih pojavnih oblikah, parcialen pristop že dolgo ne zadošča več. Prav zato je pomembno, da so za raziskave s področja modifikacije lesa znanstveniki Inštituta Andrej Marušič zbrali tako široko paleto mednarodno uveljavljenih sodelavcev različnih strok.

 

7. 10. 2014 - PROF. DR. DRAGAN STEVANOVIĆ OBJAVIL MONOGRAFIJO PRI ZALOŽBI ELSEVIER

Dr. Dragan Stevanović, redni profesor UP Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije in višji znanstveni sodelavec UP Inštituta Andrej Marušič, je pri založbi Elsevier, Academic Press izdal znanstveno monografijo z naslovom Spectral Radius of Graphs, 1st Edition (ISBN 9780128020685).

 

7. 10. 2014 - OBJAVA ZNANSTVENEGA ČLANKA V EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY

Bojan Rojc, dr. med., raziskovalec Oddelka za psihologijo UP Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, je s sodelavci prof. dr. Igorjem B. Mekjavićem in doc. dr. Shawndo A. Morrison z Inštituta Jožef Stefan, prof. dr. Ola Eikenom iz švedskega Royal Institute for Technology in doc. dr. Lejo Dolenc-Grošelj z Inštituta za klinično nevrofiziologijo UKC v European Journal of Applied Physiology objavil znanstveni članek z naslovom The separate and combined effects of hypoxia and sustained recumbency/inactivity on sleep architecture.  


OKTOBER 2014 - Obvestilo o znanstveno-raziskovalnih dosežkih raziskovalcev UP

 

UP FHŠ UP FM UP FAMNIT UP FVZ UP PEF UP FTŠ Turistica UP ZRS UP IAM ŠD UP

UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem: operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3.: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.

Naša spletna aplikacija uporablja piškotke. Piškotki so majhne datoteke, ki jih naložimo na vašo napravo, z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje. Preberi več.