Slovensko
English

info@upinsvet.si  
+386 5 611 75 49  

UP PEF

ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014

 

1.     SLIKA V MEDIJU IN DIGITALNA TVORBA

 

Čas delavnice: junij 2014

Število ur delavnice: 40

Klasius 14 - Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev

 

Mednarodna poletna šola »Slika v mediju in digitalna tvorba« je namenjena spodbujanju likovnega izobraževanja in usvajanja zmožnosti prenašanja likovnega izobraževanja na otroke, prepoznavanju in kreaciji  sodobnih umetniških pojavov v povezavi z informacijsko tehnologijo. Študentje izdelajo sodoben umetniški artefakt/koncept, se likovno izobražujejo preko transformacije podob-slik. Opredelijo razumevanje estetskih norm in ključ branja podob v povezavi z interpretacijo drugih prevodov, ponazarjanja besednega teksta na simbolno-emotivni ravni.

Kompetence:

-       spoznavanje sodobne umetniške prakse in njihovo vpletenost z informacijsko tehnologijo,

-       zmožnost opredelitve posledic informacijske tehnologije kot izraz kulturnega pojava kot prevod podobe,

-       za motiv izrekanja jezikovne podatkovne baze v vizualizacijo, beseda-podoba,

-       zmožnost opredelitve namembnosti in pojava socialno kulturnih transformacij in opredeliti značaj le-teh.

 

2.     TVORBA IN INTERPRETACIJA BESEDIL IZ BESEDNIH IN SLIKOVNIH SEMIOTSKIH KODOV

 

Čas delavnice: junij 2014

Število ur delavnice: 40

Klasius 14 - Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev

 

Mednarodna poletna šola je namenjena dodiplomskim in podiplomskim študentom, učiteljem slovenskega (ali kakšnega drugega) jezika ter drugim jezikoslovcem, ki se ukvarjajo s sodobnimi besedili in s tem, kako se verbalne in slikovne semiotske kode izbira ter povezuje, da v interakciji tvorijo želeni pomen, ter kako naslovnik taka  (večkodna) besedila dekodira. Udeleženci se bodo seznanili z orodji za analizo večkodnih besedil, ki izhajajo iz vizualne slovnice Kressa in van Leeuwena; različna besedila (od časopisnih, reklam, slikanic, učbeniških besedil do spletnih) bodo  analizirali in jih kritično interpretirali ter sami poustvarjali ter pridobivali zmožnost prenašanja svojega znanja na učence. Predavanja  in delavnice bodo v slovenščini in angleščini,  sodelovali bodo tuji in slovenski jezikoslovci, ki se ukvarjajo s sistemsko-funkcijsko in vizualno slovnico. Udeleženci bodo poglabljali in pridobivali nove kompetence v komuniciranju v materinščini in tujem jeziku prek večkodnih besedil, ki se dandanes vse pogosteje uporabljajo, pri tvorbi in kritičnem branju teh besedil, tako da bodo kompetentno razbirali pomen interakcije več semiotskih kodov in pridobivali zmožnost prenašanje učencem vedenje o tvorbi in branju takih besedil. Na ta način pridobivajo tudi kompetence iz besedilne in informacijske pismenosti.

 

3.     VZGOJA KRITIČNEGA DRŽAVLJANSTVA

 

Čas delavnice: junij 2014

Število ur delavnice: 25

Klasius 14 - Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev

 

Z vsebino poletne šole se zapolnjuje zaznavna praznina v vsebinski zasnovi izobraževalnih ved na področju družboslovja in humanistike. S posebno skrbnostjo do krepitve splošnih in posebnih kompetenc bodočih diplomantov in učiteljskega kadra se enim in drugim ponuja širok spekter izobraževanja, podčrtanega z odgovorno zavestjo o nujnosti kritične državljanske drže predstavnikov vseh generacij v procesu pridobivanja in uporabe znanja in védenja. Poletna šola je zasnovana kot kombinacija temeljnega učenja o družbenem redu in značilnostih družbenih praks v javni sferi, predvsem v sferi političnega odločanja, na eni strani in kritične analize tistih vprašanj in problemov sodobne družbe, ki določajo posameznikov status državljana, hkrati pa se zdijo temeljnega pomena za vzgojo državljanov kot obveščenih, opolnomočenih, razmišljujočih, kritičnih in aktivnih političnih subjektov, na drugi strani. Izvedla se bo kot sklop smiselno povezanih pogovornih predavanj.

Kompetence:

-       zmožnost govornega podajanja in razpravnega izmenjevanja strokovnega znanja in osebnih stališč , dopolnjenem z izbrano strokovno terminologijo v tujih jezikih (angl., fran., nem., ital.),

-       zmožnost interaktivnega sodelovanja v procesu učenja kritičnega državljanstva in domovinske vzgoje, dopolnjenem z učenjem o pristopih k učenju domovinske in državljanske vzgoje,

-       razvijanje posebne socialne in državljanske kompetence, v funkciji informiranega opolnomočenja za dvig zavesti o statusu kritičnega državljana in politično aktivnega subjekta,

-       usmerjanje h krepitvi državljanske samoiniciativnosti in kritičnemu razmišljanju s pozornostjo o načinu komuniciranja.

UP FHŠ UP FM UP FAMNIT UP FVZ UP PEF UP FTŠ Turistica UP ZRS UP IAM ŠD UP

UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem: operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3.: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.

Naša spletna aplikacija uporablja piškotke. Piškotki so majhne datoteke, ki jih naložimo na vašo napravo, z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje. Preberi več.