Slovensko
English

info@upinsvet.si  
+386 5 611 75 49  

UP FAMNIT

ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014

 

1.     INTERNATIONAL CONFERENCE ON GRAPH THEORY AND COMBINATORICS (AM 2014)

 

Čas delavnice: maj 2014

Število ur delavnice: 20

Klasius 4 – Naravoslovje, matematika in računalništvo

 

Prvo konferenco tega tipa smo organizirali maja 2013. Posvečena je bila 60. rojstnemu dnevu prof. dr. Dragana Marušiča, ki velja za ustanovitelja algebraične šole na Univerzi na Primorskem (gre za področje, na katerem deluje večina visokošolskih učiteljev in sodelavcev na UP s področja matematike). Konference se je udeležila večina njegovih soavtorjev, tako domači kot tuji. Na osnovi zelo pozitivnega odziva udeležencev smo se odločili, da izvedbo ponovimo v maju 2014. Tokratna konferenca bo posvečena 60. rojstnemu dnevu našega kolega prof. dr. Aleksandra Malniča (AM 2014), ki velja za največjega strokovnjaka iz teorije krovnih tehnik na svetu. Tako bo vsebina tokratne izvedbe obarvana s tem področjem.

 

2.     2014 PHD SUMMER SCHOOL IN DISCRETE MATHEMATICS

 

Čas delavnice: junij 2014

Število ur delavnice: 30

Klasius 4 – Naravoslovje, matematika in računalništvo

 

Leta 2011 smo na Rogli organizirali doktorsko šolo iz algebraične teorije grafov. Poletne šole se je udeležilo preko 80 doktorskih in podoktorskih študentov in raziskovalcev s celega sveta (Avstralija, Belgija, Bosna in Hercegovina, Danska, Iran, Južna Afrika, Izrael, Japonska, Južna Koreja, Kanada, Kitajska, Mehika, Nova Zelandija, Slovaška, Slovenija, Španija, Rusija, Ukrajina, Velika Britanija, ZDA). Na ta način sta UP FAMNIT in UP IAM navezala mnoge povsem nove raziskovalne stike, ki so odlična naložba za prihodnost. Prejeli smo ogromno pohval za organizacijo in izraženih želja, da naj z organizacijo takšnih dogodkov nadaljujemo. Zato smo v letih 2012 in 2013 organizirali doktorsko poletno šolo iz diskretne matematike, v okviru katere so bili izvedeni 3 krajši tečaji (minicourses), v katerih so uveljavljeni predavatelji in raziskovalci iz tujine predstavili mladim raziskovalcem in doktorskim študentom aktualna področja raziskav, vključno z nedavnimi odkritji in odprtimi hipotezami na različnih področjih diskretne matematike. Vseh 7 dni delavnice je potekala tudi živahna razprava o aktualnih znanstvenih vprašanjih in medsebojno sodelovanje pri raziskovanju v manjših skupinah, ki obeta nove znanstvene rezultate. Natančnejši podatki in urnik sestankov so objavljeni v biltenu in na spletni strani sestankov. Gostje so bili z vsebino in izvedbo sestankov zelo zadovoljni, zato smo se odločili, da organizacijo doktorske poletne šole ponovimo vsako leto, seveda z drugimi tečaji. V letu 2014 bodo organizirani trije tečaji. V okviru šole bo, tako kot prejšnja leta, predviden tudi termin, v katerem bodo doktorski študenti izvedli kratke predstavitve dosedanjih raziskovalnih rezultatov. Naših doktorskih poletnih šol se namreč vedno udeležijo tudi vrhunski raziskovalci iz tujine (več deset na leto) z namenom, da na poletni šoli najdejo dobre mlade raziskovalce, ki bi jih bilo vredno vključiti v njihove raziskovalne skupine. Tako kot na poletnih šolah v preteklih letih bomo udeležencem izdali potrdila o opravljenih obveznostih, vključno z doseženim številom ECTS kreditnih točk.

 

3.     SYGN 2014 - SYMMETRIES OF GRAPHS AND NETWORKS

 

Čas delavnice: junij 2014

Število ur delavnice: 20

Klasius 4 – Naravoslovje, matematika in računalništvo

 

Na podlagi interesa več mednarodnih raziskovalnih skupin za ustanovitev redne specializirane mednarodne konference na temo simetrije grafov in omrežij je bila prva mednarodna konferenca "Symmetry of graphs and networks" organizirana leta 2008 v Kanadi na Banff International Research Station. Zaradi mednarodnega znanstvenega ugleda raziskovalne skupine na UP, ki deluje na tem področju, je bila organizacija naslednje konference leta 2010 zaupana nam. Vsebina konference je bila osredotočena na uporabo teorije grup pri raziskovanju simetričnih grafov, geometrij in dizajnov ter uporabi kombinatorike in geometrije pri raziskovanju grup, predvsem permutacijskih grup. Na konferenci so se soočili v svetu vodilni znanstveniki s področja teorije grup in algebraične kombinatorike, ki so predstavili sodobne trende raziskovalnega dela in najnovejše rezultate, hkrati pa so udeleženci imeli priložnost diskutirati o pomembnih problemih na teh področjih. Predvsem je bilo to srečanje pomembno za mlajše raziskovalce, saj je pripomoglo k njihovi prepoznavnosti in jim omogočilo navezo stikov z vrhunskimi znanstveniki. Gostje so bili z vsebino in izvedbo sestanka zelo zadovoljni in nas nagovorili, da SYGN konferenca ostane v domeni naše skupine. Tako smo se odločili, da konferenco organiziramo vsaki dve leti. Junija 2012 smo organizirali že tretjo konferenco, ki je imela še več udeležencev, tako doktorskih študentov kot vrhunskih znanstvenikov. V okviru predlaganega projekta pa bomo organizirali četrto SYGN konferenco, katere izvedba nam bo omogočila krepitev vezi s sorodnimi ustanovami in vrhunskimi raziskovalnimi skupinami po svetu ter povečala ugled slovenske matematike v mednarodnem prostoru.

 

4.     LJUBLJANA-LEOBEN GRAPH THEORY SEMINAR

 

Čas delavnice: september 2014

Število ur delavnice: 18

Klasius 4 – Naravoslovje, matematika in računalništvo          

 

Ljubljana - Leoben seminar (oziroma Leoben - Ljubljana seminar) je seminar, ki ga enkrat letno organizirajo avstrijski in slovenski matematiki, ki se raziskovalno ukvarjajo s teorijo grafov, že vse od leta 1981. V letu 2013 je seminar potekal od 15. do 17. 9. 2013 v Gradcu (https://www.math.tugraz.at/discrete/ll13/). V letu 2014 pa smo zopet na vrsti slovenski matematiki. Seminar bo potekal v mesecu septembru 2014, poleg slovenskih in avstrijskih matematikov, bomo na seminar povabili tudi vrhunske znanstvenike iz drugih evropskih držav.

 

ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015

 

5.     SUSTAINABLE SMART CITY

 

Čas delavnice: oktober 2014

Število ur delavnice: 16

Klasius 5 – Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

 

Glavni poudarek konference je izmenjava znanja in rezultatov interdisciplinarne raziskave in razvoj, nanašajoč se na evolucijo dandanašnjih mest v pametna mesta prihodnosti, ki tekom procesa postajajo tudi vse bolj in bolj trajnostna in okolju prijazna.  V okviru izgradnje z IKT podprtega pametnega mestnega ekosistema so zajeti novo znanje, inovativne tehnologije, poslovni modeli, organizacija in modeli upravljanja kakor tudi socialno-ekonomski učinki. Na konferenci bodo sodelovali interdisciplinarni znanstveniki in strokovnjaki iz različnih področij, od gospodarstva, okoljskih ved, družbenih ved, računalništva in tehniških ved ter naravoslovnih znanosti in matematike.

 

6.     BIODIVERSITY IN MEDITERRANEAN BASIN

 

Čas delavnice: marec 2015

Število ur delavnice: 16

Klasius 4 – Naravoslovje, matematika in računalništvo

 

Cilj (srečanja/simpozija) je povezovanje strokovnjakov z različnih področij proučevanja biodiverzitete oz. biotske raznovrstnosti v Mediteranu. Osrednja tema posveta  bo evolucija kot proces, ki proizvaja biodiverziteto. Za proučevanje vseh ravni biodiverzitete (genske, vrstne in ekosistemske) je nujno uspešno interdisciplinarno povezovanje različnih strokovnjakov. Vabljeni bodo raziskovalci s področja naravoslovnih (klasične biologije, ekologije, taksonomije in molekularne biologije) in družboslovnih ved. Pomemben del srečanja bo namenjen vsebinam, vezanim na biodiverziteto Sredozemskega morja.

 

7.     2. MEDNARODNI POSVET O VARSTVENI BIOLOGIJI

 

Čas delavnice: junij 2015

Število ur delavnice: 16

Klasius 4 – Naravoslovje, matematika in računalništvo

 

Glavni namen posveta je povezovanje vodilnih strokovnjakov s področja varstvene biologije iz Evrope in sveta. Na posvetu bodo različni raziskovalci predstavili najnovejše izsledke svojega raziskovalnega dela in skušali opredeliti korake, ki so potrebni za trajnostni razvoj in ohranjanje biotske raznovrstnosti v Sloveniji in drugod po svetu. Vse bolj postaja jasno, da ljudje nismo ločeni od narave, temveč da jo nujno potrebujemo za lastno preživetje, zato moramo zanjo temu primerno tudi skrbeti. Program bo zajemal širok nabor tematik, vključno z ekologijo in varstvom morskih organizmov in njihovih habitatov, raziskovanjem in varstvom sladkovodnih, kopenskih in jamskih ekosistemov, učinkovitostjo zavarovanih območij in uporabo molekularnih orodij ter digitalne tehnologije v varstveni biologiji. Udeleženci simpozija bodo raziskovalke in raziskovalci predvsem iz sredozemskih držav ter študentje iz Slovenije in drugod.

 

8.     TRENDI IN IZZIVI V SREDOZEMSKEM KMETIJSTVU

 

Čas delavnice: junij 2015

Število ur delavnice: 25

Klasius 4 – Naravoslovje, matematika in računalništvo

 

Sredozemsko kmetijstvo je zelo raznoliko. Poleg različnih proizvodnih sistemov obstajajo razlike tudi v stopnjah razvoja, državnih pomoči kmetijstvu in gospodarskih strukturah. Zaradi vse večjih pojavov ekstremnih vremenskih razmer, podnebnih sprememb in ranljivosti naravnih habitatov predstavlja načrtovanje proizvodnih sistemov v Sredozemlju velik izziv. Kmetijstvo je temelj za samooskrbo držav s hrano, temelj za razvoj podeželja in gonilna sila v vseh sredozemskih državah. Namen delavnice je predstaviti primere dobrih praks v sredozemskem kmetijstvu na področjih: ohranjanje genskih virov sredozemskih kulturnih rastlin, varstvo rastlin, agronomske tehnologije in namakanje, ohranjanje biodiverzitete v proizvodnih sistemih, kakovost sredozemskih kmetijskih pridelkov in proizvodov, nacionalne smernice in EU politika. Na delavnici bodo sodelovali strokovnjaki iz Slovenije, Hrvaške, Črne gore in Italije.

 

9.     BLED 2015 – 8TH SLOVENIAN INTERNATIONAL CONFERENCE ON GRAPH THEORY (SEKCIJA V OKVIRU KONFERENCE)

 

Čas delavnice: junij 2015

Število ur delavnice: 50

Klasius 4 – Naravoslovje, matematika in računalništvo

 

Gre za mednarodno konferenco iz teorije grafov, ki se izvaja v Sloveniji, natančneje na Bledu, vsaka štiri leta. Tokratna konferenca bo že osma po vrsti. Glede na dejstvo, da je Slovenska mednarodna konferenca iz teorije grafov postala ena izmed najpomembnejših svetovnih konferenc na področju teorije grafov, pričakujemo, da bo konferenca zbrala najpomembnejše raziskovalce na tem podoročju. Tako pričakujemo, da se bo konference udeležilo vsaj 250 raziskovalcev. Tako bo omogočila izmenjavo najpomembnejših dognanj v zadnjem času in omogočila vpogled v trenutno najbolj aktualne probleme s področja. V okviru te konference bomo organizirali posebno sekcijo posvečeno algebraični teoriji grafov.

 

10.  ALGORITHMIC GRAPH THEORY ON THE ADRIATIC COAST

 

Čas delavnice: junij 2015

Število ur delavnice: 25

Klasius 4 – Naravoslovje, matematika in računalništvo

 

Udeleženci delavnice bodo imeli priložnost predstaviti raziskovalne rezultate s področja algoritmične teorije grafov, hitro rastočega področja uporabne matematike, ki kombinira algoritmične tehnike in ideje teoretičnega računalništva s kombinatoričnimi pristopi teorije grafov. Delavnico bomo vsak dan otvorili z vabljenim predavanjem, preostali čas pa bo zapolnjen s krajšimi predavanji in časom za diskusije, predstavitev odprtih problemov in raziskovalno delo.

 

11.  2015 PHD SUMMER SCHOOL IN DISCRETE MATHEMATICS

 

Čas delavnice: junij 2015

Število ur delavnice: 30

Klasius 4 – Naravoslovje, matematika in računalništvo

 

Gre za peto doktorsko poletno šolo diskretne matematike – glej opis vsebine, ki je naveden pri delavnici zgoraj. Udeležencem bomo izdali potrdila o opravljenih obveznostih, vključno z doseženim številom ECTS kreditnih točk.

 

UP FAMNIT – FENIKS

 

ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014

 

  1.   KINEZIOLOGIJA STARANJA

 

Čas delavnice: julij 2014

Število ur delavnice: 27

Klasius 4 (42 – Vede o živi naravi)

 

Delavnica bo študente seznanila s problematiko staranja, predvsem z vidika kakovosti življenja, staranja mišično-skeletnega sistema, metabolnega staranja, nevrološkega staranja in možnih intervencij, predvsem v obliki gibanja in ustrezne prehrane. Teoretične osnove navedenih področij ter smeri, v katerih se raziskuje, bodo študentom predstavili profesorji, ki so vodilni strokovnjaki na tem področju v Evropi. Delavnica bo obogatena tudi s praktičnimi vsebinami, na katerih bodo študentje sestavili primer vadbe za starejše.

 

ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015

  1.  IZMERIMO IN RAZGIBAJMO URO ŠPORTNE VZGOJE

 

Čas delavnice: maj 2015

Število ur delavnice: 25

Klasius 4 (42 – Vede o živi naravi)

 

Delavnica se osredotoči na pouk, predvsem na uro športne vzgoje. Študentom predstavi metode merjenja otrokove gibalne/športne aktivnosti (GŠA) med uro. Vse preveč otrokom je to namreč edini čas, ko so gibalno/športno aktivni. Za ohranjanje zdravja bi morali otroci po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije dosegati srednje-intenzivno ali intenzivno GŠA vsaj 60 minut na dan. Ugotavlja pa se, da je od 45 minut, kolikor traja ura aktivnosti, čas, ko se otroci dovolj intenzivno gibajo, da dosegajo srednje-intenzivno ali intenzivno GŠA, manjši od tretjine ure. Na delavnici tako udeleženci spoznavajo načine valutacije svoje ure, prav tako pa na objektivni način ugotavljajo načine povečanja učinkovitosti ure športne vzgoje v smislu povečanja časa, ko so otroci v srednje-intenzivni ali intenzivni GŠA. Nadalje delavnica predstavi tudi integracijo gibanja v druge predmete, kjer se ga uporabi za doseganje učnih ciljev.

UP FHŠ UP FM UP FAMNIT UP FVZ UP PEF UP FTŠ Turistica UP ZRS UP IAM ŠD UP

UP IN SVET – Mednarodna vpetost Univerze na Primorskem: operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3.: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.

Naša spletna aplikacija uporablja piškotke. Piškotki so majhne datoteke, ki jih naložimo na vašo napravo, z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje. Preberi več.